Trà Vinh: Sản xuất sạch hơn – Giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời đại hội nhập

Sản xuất sạch hơn (SXSH) đã trở thành một trong những xu thế, chiến lược quan trọng của ngành công nghiệp của các nước trên thế giới, để hướng tới mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu và năng lượng.

Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 07/9/2009 về việc thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020. Từ năm 2010 đến nay, Sở Công Thương  đã phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai thực hiện 01 cuộc Hội thảo, 03 lớp tập huấn, in ấn 2.800 tờ rơi tuyên truyền SXSH và hỗ trợ đánh giá SXSH cho 11 doanh nghiệp, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến tôm khô, cá khô theo công nghệ mới. Với tổng kinh phí thực hiện là 2,114,365,000 đồng. Trong đó, vốn khuyến công hỗ trợ là 819.468.500 đồng, vốn đối ứng của doanh nghiệp là 1.294.896.500 đồng. Hoạt động này đã giúp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của Chương trình sản xuất sạch hơn, những chủ trương, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ cho doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Từ đó, giúp các doanh nghiệp của tỉnh thay đổi cách nhìn về chương trình Sản xuất sạch hơn, vì chương trình này sẽ mang lại hiệu quả trực tiếp cho doanh nghiệp về mặt kinh tế, xã hội và thân thiện với môi trường.

Đặc biệt sau khi được hỗ trợ đánh giá nhanh SXSH, các doanh nghiệp đã được chuyên gia tư vấn và chỉ ra những thất thoát, lãng phí trong quá trình sản xuất cũng như các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ môi trường và đề ra các giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp có thể áp dụng SXSH để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, giảm thiểu phát thải và chi phí sản xuất. Điển hình như: Công ty CP thủy sản Cửu Long đã tiết kiệm được 5,2% lượng điện năng tiêu thụ, 27% nước, 33% dầu đốt lò hơi; Công ty TNHH MTV Mía đường Trà Vinh tiết kiệm được 5% điện, 10% nước, 5% nhiên liệu…, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Để tiếp tục thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn, ngày 21/12/2015 Sở Công Thương Trà Vinh xây dựng và đã được UBND tỉnh đã ban hành tại Quyết định số 2377/QĐ-UBND về phê duyệt “Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020”, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện được nêu cụ thể như sau:

Một là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về SXSH thông qua các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức và đa dạng về các loại bài viết. Đồng thời, Tổ chức các cuộc thi truyền thông về SXSH; Tổ chức hội thảo, hội nghị để giới thiệu và phổ biến SXSH, giới thiệu các mô hình điển hình áp dụng SXSH, chia sẽ kinh nghiệm về việc áp dụng SXSH giữa các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Tổ chức các lớp tập huấn tại địa phương cử tham gia các lớp tập huấn do trung ương tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ để phổ biến, tư vấn và thực hiện SXSH và tổ chức tham quan học tập các mô hình áp dụng SXSH  ở ngoài tỉnh

Hai là: Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật thúc đẩy phát triển SXSH trong công nghiệp

Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng SXSH trong công nghiệp. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công nghiệp phát triển; Thực hiện lồng ghép SXSH  vào quy hoạch phát triển ngành công nghiệp; chiến lược phát triển kinh tế xã hội; chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh.

Ba là: Xây dựng mạng lưới triển khai, hỗ trợ áp dụng SXSH 

Nhằm tạo được sự đồng bộ và hoạt động có hiệu quả, Sở Công thương sẽ thành lập Tổ tư vấn và áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Sở Công Thương và xây dựng mạng lưới hỗ trợ thực hiện SXSH tại các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, hình thành các bộ phận phụ trách về SXSH tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ để áp dụng, duy trì thực hiện SXSH.

Bên cạnh đó, để giảm bớt thủ tục hành chính và tạo sự thông thoáng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, Sở Công thương cũng sẽ xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá thực hiện SXSH: Mẫu biểu, quy trình báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu về báo cáo, hệ thống đánh giá thực hiện SXSH.

Bốn là: Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp 

Để có cơ sở triển khai các hoạt động áp dụng SXSH, sở công thương xây dựng bộ dữ liệu về tiềm năng áp dụng SXSH cho một số ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tùy theo ngành nghề và quy mô của cơ sở CNNT để lựa chọn kỹ thuật cho phù hợp, như: Kỹ thuật tích hợp SXSH với các công cụ quản lý môi trường, các công cụ quản lý khác tại doanh nghiệp; Kỹ thuật đánh giá nhanh và chi tiết SXSH; Kỹ thuật áp dụng công nghệ SXSH và các hướng dẫn kỹ thuật khác có liên quan. Ưu tiên cho các ngành công nghiệp mũi nhọn và các ngành nghề, làng nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao;

Năm là: Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và chuyên mục về SXSH trong công nghiệp

Đây là bộ dữ liệu để cơ sở công nghiệp nông thôn tham khảo và chia sẽ kinh nghiệm và lựa chọn những phương pháp thích hợp; Vì vậy, Sở Công thương sẽ ây dựng, duy trì, cập nhật chuyên mục về SXSH trên Webisite của Sở Công Thương. Các nội dung của mục này bao gồm:

Cập nhật cơ sở dữ liệu đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp đến năm 2020; Các giải pháp ứng dụng SXSH; các mô hình trình diễn, tài liệu tham khảo về SXSH; thường xuyên cập nhật bộ cơ sở dữ liệu hỗ trợ việc thực hiện SXSH.

Theo sxsh.vn