Hiện VNCPC là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ:

  • Tư vấn nâng cao Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn;
  • Sử dụng năng lượng hiệu quả và kiểm toán năng lượng;
  • Kiểm kê và tư vấn giảm phát thải khí nhà kính (KNK);
  • Tư vấn xây dựng và chuyển đổi Khu công nghiệp sinh thái;
  • Tư vấn hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính xanh; và
  • Xây dựng báo cáo phát triển bền vững cho các doanh nghiệp.

Dịch vụ của VNCPC sẽ giúp Doanh nghiệp:

  • Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý và cán bộ kỹ thuật;
  • Cắt giảm chi phí sản xuất thông qua tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nước, hóa chất, giảm thiểu và tuần hoàn chất thải;
  • Xác định hiện trạng phát thải và hướng đến giảm phát thải KNK; và
  • Tối ưu hóa quá trình sản xuất, đổi mới công nghệ.