ĐỘI NGŨ VNCPC

PGS.TS. Trần Văn Nhân

Nguyên Giám đốc

Tiến sĩ Công nghệ môi trường

Kỹ sư Quá trình thiết bị và công nghệ Hóa học

(84 – 24) 3 868 4849/Số máy lẻ 20

TS. Lê Xuân Thịnh

Giám đốc

Tiến sĩ Kỹ thuật Môi trường

Thạc sỹ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Kỹ sư Công nghệ Điện hóa

(84 – 24) 3 868 4849/Số máy lẻ 28

PGS.TS. Ngô Thị Nga

Chuyên gia cao cấp Đánh giá sản xuất sạch hơn RE- CP

Chuyên gia cao cấp

Tiến sĩ Quá trình thiết bị và Công nghệ Hóa học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 42

Nguyễn Lê Hằng - Phó Giám đốc

Chuyên gia Đánh giá Sản xuất sạch hơn RE - CP, CSR, EMS

Thạc sỹ Công nghệ Môi trường

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 14

Đinh Mạnh Thắng

Chuyên gia cao cấp Đánh giá Sản xuất sạch hơn RE-CP

Chuyên gia cao cấp

Kỹ sư Quá trình thiết bị và công nghệ Hóa học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 25

Nguyễn Thị Hải Hà

Kế toán trưởng

Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 18

Vũ Hà

Chuyên gia IT

Kỹ sư Quá trình thiết bị và công nghệ hóa học

Kỹ sư Công nghệ thông tin

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 11

Đặng Nguyên Nhung

Chuyên gia tư vấn Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP)

Thạc sỹ Công nghệ Môi trường

Kỹ sư Công nghệ Môi trường

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 26

Nguyễn Thị Dung

Kế toán

Cử nhân Quản trị kinh doanh

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 10

Nguyễn Thị Hiên

Kế toán

Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 0

Đỗ Thị Thúy Nhung

Cán bộ truyền thông

Cử nhân Xã hội học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 15

Đỗ Thị Dịu

Chuyên gia tư vấn Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP)

Thạc sỹ Quản lý và Kỹ thuật môi trường

Kỹ sư Công nghệ sinh học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 32

Vũ Năng Nam

Cán bộ dự án

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 34

Nguyễn Hữu Khánh

Cán bộ dự án

Kỹ sư Máy và Thiết bị trong Công nghệ Hóa học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 20

Trần Thị Ngọc Mai

Cán bộ dự án

Cử nhân tài năng Hóa học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 33

Trần Huy Dậu

Cán bộ dự án

Kỹ sư Kỹ thuật Sinh học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 26

Lê Văn Tùng

Cán bộ dự án

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 16