Thẩm định đề tài “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Ngày 22/7/2015, Hội đồng khoa học và công nghệ (HĐKH&CN) đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Đề tài do Sở Công thương chủ trì; chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Tiến Dũng; thời gian thực hiện đề tài là 12 tháng.
 Sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp là một trong những chiến lược quốc gia quan trọng, nhằm giúp nhà nước giảm gánh nặng về quản lý môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm; giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, bảo toàn nguyên liệu và năng lượng góp phần thực hiện mục tiêu hướng đến nền công nghiệp xanh.

Mục tiêu hướng đến của đề tài là góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; nâng cao nhận thức, ý nghĩa của việc áp dụng sản xuất sạch hơn vào hoạt động sản xuất công nghiệp.

Theo đó, các nội dung thực hiện bao gồm: Khảo sát sơ bộ, phân tích lựa chọn 02 mô hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh để đánh giá khả năng áp dụng SXSH; triển khai đánh giá chi tiết SXSH tại 02 doanh nghiệp theo 05 bước: tổ chức và lập kế hoạch, chuẩn bị đánh giá, đánh giá, phân tích khả thi, tổng kết quá trình đánh giá; triển khai thực nghiệm áp dụng SXSH tại mô hình.

Sản phẩm dự kiến đạt được gồm phiếu khảo sát và bảng biểu tổng hợp; các báo cáo đánh giá về khả năng áp dụng SXSH, kết quả áp dụng SXSH, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội; báo cáo tổng kết đề tài.

HĐKH&CN đánh giá về cơ bản chủ nhiệm đề tài đã có sự chuẩn bị chu đáo về các nội dung liên quan, các bước triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, HĐKH&CN cũng đã góp ý đề chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì hoàn thiện đầy đủ hơn các nội dung trong bản thuyết minh; cần lựa chọn doanh nghiệp mang tính đại diện cho tỉnh Quảng Trị để xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào SXSH.

Theo dostquangtri.gov.vn