Posts

Nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, cần chú ý những gì?

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn đối với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến gia hạn Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Trước đó, ngày 29/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 76/TB-BTNMT về việc gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo nội dung Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020 số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ.

Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan cho biết đã thực hiện điều chỉnh gia hạn đối với các Giấy xác nhận đến hết 31/12/2021 và khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời gian được phép gia hạn trên Phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu Escrap (thời điểm thực hiện điều chinh là ngày bắt đầu được gia hạn theo Thông báo số 76/TB-BTNMT).

Cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu phế liệu theo các Giấy xác nhận được gia hạn phải đối chiếu thông tin về khối lượng, chủng loại phế liệu được gia hạn giữa Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông báo số 76/TB-BTNMT và khối lượng, chủng loại phế liệu được gia hạn trên Phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu Escrap; trường hợp có sự chênh lệch, không phù hợp thì báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét điều chỉnh lại.

Tại Thông báo số 76/TB-BTNMT nêu: Gia hạn đến hết 31/12/2021 đối với Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (viết tắt là Giấy xác nhận) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho doanh nghiệp trực tiếp sản xuất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, đồng thời không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất theo quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Danh sách các doanh nghiệp có Giấy xác nhận được gia hạn tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo số 76/TB-BTNMT.


Ảnh minh họa

Các doanh nghiệp có Giấy xác nhận thuộc các trường hợp quy định tại khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Mục 14 Nghị quyết số 129/NQ-CP đã gửi hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy xác nhận và đã được cơ quan nhà nước kiểm tra (trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 129/NQ-CP), phải hoàn thiện các nội dung theo thông báo kết quả kiểm tra để được cấp lại, gia hạn Giấy xác nhận theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thực hiện gia hạn đến hết ngày 31/12/2021 đối với Giấy xác nhận đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho doanh nghiệp trực tiếp sản xuất (trừ trường hợp đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại Giấy xác nhận, đã kiểm tra thực tế, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ hoặc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại Giấy xác nhận) thuộc các trường hợp quy định tại khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (Giấy xác nhận hết hạn sau ngày 1/7/2019, thời điểm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) và Mục 14 Nghị quyết số 129/NQ-CP.

Việc gia hạn Giấy xác nhận phải bảo đảm đầy đủ thông tin được hướng dẫn tại Phụ lục 2 kèm theo Thông báo này. Văn bản gia hạn Giấy xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), Bộ Tài nguyên và Môi trường và doanh nghiệp được gia hạn Giấy xác nhận; đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp biết, thực hiện và không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính theo đúng tinh thần Nghị quyết số 129/NQ-CP.

Các doanh nghiệp có Giấy xác nhận được gia hạn phải chịu trách nhiệm và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu; bảo đảm số lượng, tình trạng hoạt động bình thường của máy móc, thiết bị sản xuất, tái chế phế liệu và các công trình bảo vệ môi trường; chất thải sau xử lý phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân; chỉ được nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở sản xuất theo đúng nhu cầu và phải phù hợp với công suất, máy móc thiết bị sản xuất, tái chế; nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng phế liệu được phép trong thời gian gia hạn.

Bảo Linh
http://vietq.vn/nhap-khau-phe-lieu-lam-nguyen-lieu-san-xuat-can-chu-y-nhung-gi-d180568.html