• QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH TẠI VIỆT NAM

Nhà tài trợ: Cơ quan phát triển Quốc tế Canada (CIDA)

Các đối tác: Trung tâm Sản xuất sạch hơn (VNCPC) (đối tác chính) phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh mục tiêu của dự án

Thời gian và địa điểm triển khai: 2010 – 2013 tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An, Quảng Ngãi và Sóc Trăng

  • Hỗ trợ cho quá trình phát triển bền vững thông qua tăng cường quản lý nhà nước về môi trường;
  • Dự án hỗ trợ việc nâng cao năng lực quản lý ô nhiễm công nghiệp ở các cấp địa phương thông qua cách tiếp cận ngăn ngừa ô nnhiễm công nghiệp và thực hiện các quy định về quản lý ô nhiễm công nghiệp;
  • Dự án cũng hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc nâng cao hiệu quả của chính sách và pháp luật về quản lý ô nhiễm công nghiệp
  • Nâng cao năng lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp với sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ và các tỉnh có liên quan;
  • Tăng cường hiệu quả sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tại các tỉnh tham gia dự án;
  • Xây dựng các chương trình qquản lý ô nhiễm công nghiệp hiệu quả, bền vững và cân nhắc đến vấn đề giới ở các tỉnh tham gia dự án
  • Tập huấn: 10 khóa với tổng số 828 người x ngày tham gia tập huấn
  • Đánh giá SXSH cho 19 doanh nghiệp tại 05 tỉnh mục tiêu của dự án: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Long An, Sóc Trăng và Hải Dương
  • Lợi ích về mặt kinh tế: Tổng mức đầu tư cho SXSH của các công ty là 3.7 tỉ đồng, tương đương với 785.000 USD; giúp các công ty tham gia tiết kiệm được 86,06 tỉ đồng nhờ giảm thiểu lượng tiêu thụ nguyên vật liệu, nước, năng lượng và hóa chất
  • Lợi ích về môi trường: Chương trình SXSH giúp các công ty tham gia giảm thiểu lượng chất thải vào môi trường, con số cắt giảm hàng năm (Nước thải: 987,000 m3;  Chất thải rắn: 1,136 tấn; Chất thải hóa chất: 22.8 tấn; Phát thải khí nhà kính: 48,683 tấn CO2 và 452,025 kg bụi)