Nhà tài trợ: DANIDA – Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch

Các cơ quan thực hiện: Ban Sản xuất sạch hơn và phát triển bền vững – Cleaner and Sustainable Production Unit (CPU) – UNIDO; Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam

Đối tác: Bộ Công thương

Thời gian triển khai: 2007 -2010

Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI) là một trong năm hợp phần của chương trình DCE nhằm:

  • xây dựng chiến lược quốc gia về sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp
  • phát triển mạng lưới các cơ quan, cá nhân liên quan đến thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong và ngoài ngành công nghiệp để hỗ trợ, thực hiện hiệu quả cho chiến lược sản xuất sạch hơn
  • Tập huấn 47 khóa tập huấn SXSH 01 ngày tại doanh nghiệp với 235 người x ngày tham gia tập huấn
  • Tập huấn tập trung: 08 khóa tập huấn 03 ngày với 720 người x ngày tham gia tập huấn
  • Đã đánh giá SXSH cho 47 doanh nghiệp tại 05 tỉnh mục tiêu: Phú Thọ, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Nam và Bến Tre
  • Đã biên soạn được 05 tài liệu hướng dẫn SXSH trong bộ 19 tài liệu SXSH của dự án
  • Kết quả: tổng đầu tư toàn dự án: 244,5 tỷ VNĐ, hiệu quả kinh tế: tiết kiệm hàng năm 66,7 tỷ VNĐ/năm