Hà Nội trình Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016-2020

Thông tin từ Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hà Nội (ECC Hà Nội) cho biết ECC Hà Nội đã trình dự thảo Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016-2020 lên UBND thành phố.

Theo đó, giai đoạn 2016-2020 Hà Nội sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ chính gồm: Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cấp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố; hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao và ứng dụng thiết bị công nghệ tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố; Nâng cao năng lực cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ các cơ sở sản xuất công nghiệp về sản xuất sạch hơn thông qua những hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn, tham quan, khảo sát; Xây dựng vận hành trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố..

Đồng thời 4 dự án cũng được xây dựng gồm: Đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Đẩy mạnh áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố; Xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Theo Thu Hường – ven.vn