VNCPC trưng bày “Không gian sống bền vững – Sustainable Living Space” – 29.04.2014