Nhà tài trợ: Tổ chức Đầu tư và Phát triển Đức (DEG), Công ty TNHH World Cat Vietnam (PUMA)

Cơ quan thực hiện: Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST) với tư vấn kỹ thuật thực hiện
bởi Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC)

Mục tiêu dự án và đối tượng tham gia dự án: tiến hành các hoạt động đào tạo nâng cao nhận thức, đào tạo giảng viên và đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng của PUMA cũng như cán bộ của PUMA. Các khóa đào tạo này nhằm giúp các đội RECP tại các công ty hiểu các khái niệm cơ bản về phương pháp luận RECP cũng như các kỹ thuật về giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, nước, quản lý chất thải và an toàn hóa chất. Dự án cũng bao gồm các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu điển hình và tham quan doanh nghiệp

Thời gian thực hiện: 15 tháng (9/2011 – 12/2012)