Nhà tài trợ: Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc – UNIDO

Các cơ quan thực hiện:

 • Ban Sản xuất sạch hơn và phát triển bền vững – UNIDO
 • Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC)

Thời gian triển khai: 09/2011 đến 03/2012

 •    Bộ Công Thương (MOIT)
 •    Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
 •    Tổng cục Môi trường (VEA)
 •    Cục Bảo vệ Môi trường và Quản lý chất thải (WMEPA)
 •    Hiệp hội Thép Việt nam (VSA)
 •    UBND Tỉnh Quảng Nam (QNP)
 •    UBND Thành phố Hội An (HPC)
 • Điều chỉnh và thông qua các chính sách đổi mới về nền Công Nghiệp Xanh nhằm phát triển bền vững các ngành công nghiệp chủ chốt, trong khi giảm thiểu khí nhà kính (GHG) và lượng khí thải, chất thải và giảm thiểu khả năng chịu các tác động có thể có của biến đổi khí hậu
 • Đóng góp vào việc xây dựng và thông qua một chính sách Công Nghiệp Xanh cho Bộ Công Thương, bao gồm các sáng kiến tiêu biểu có khả năng mở rộng quy mô các ngành công nghiệp và các khu vực đã được lựa chọn
 • Xây dựng các hoạt động (tự nguyện) với các bên liên quan phi chính phủ (doanh nghiệp, các viện và hiệp hội ngành nghề khác) và các cơ quan chính quyền địa phương trong việc tiếp tục xây dựng và nhân rộng thành công các dự án Công nghiệp Xanh thí điểm như  một phương tiện để đảm bảo sự tham gia mang tính xây dựng trong việc triển khai các chính sách quốc gia
 • 09 bản đánh giá RECP/CSR đã được triển thành hoàn chỉnh tại: KS Golf Hội An, KS Đông Dương, KS Hội An, Khu du lịch biển Hội An, Khu nghỉ dưỡng Victoria Hội An, KS Thanh Vân, KS Vĩnh Hưng 3, KS Pacific, Xí nghiệp giặt là Hội An
 • Lợi ích kinh tế: Tiết kiệm được 175,6 triệu đồng từ việc giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên: 110.930 kWh điện, 1145 m3 nước
 • Lợi ích môi trường: Giảm được một lượng lớn các dòng thải ra môi trường (tính trên cơ sở một năm): Nước thải 1145 m3, chất thải rắn (chất thải nguy hại) 450 bóng đèn cháy, phát thải khí 80 tấn CO2
 • Khóa tập huấn (02 ngày) về RECP và D4S cho các hộ làng nghề Hội An với sự tham gia của 50 người/1 ngày