Nhà tài trợ: Chương trình Môi trường Liên hợp quốc – UNEP

Cơ quan thực hiện tại Việt Nam: Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC)

Cơ quan phối hợp: Các nhà cung cấp cho Nautica, Levi, Nike, H&M

Thời gian triển khai (bắt đầu – kết thúc): tháng 6/2011 – tháng 5/2012

  • Nhằm thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nguồn nước và nâng cao chất lượng nước thải trong các cơ sở sản xuất của các công ty dệt may bằng cách chia sẻ và áp dụng các công cụ và thực tiễn quản lý nguồn nước hiệu quả
  •  Nhằm tạo điều kiện xây dựng kênh liên lạc thuận lợi giữa các doanh nghiệp và nhà cung cấp của họ
  • Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các công ty dệt may và các đối tác liên quan của họ trong khu vực nhằm giải quyết các vấn đề chung liên quan đến rủi ro nguồn nước
  • Lựa chọn đối tác; xác định các công cụ và thực tiễn quản lý hữu ích; xây dựng chiến lược thực hiện
  • Xây dựng cơ sở và mạng lưới các nhà cung cấp; tổ chức các lớp đào tạo cho các công ty và nhà cung cấp
  • Hỗ trợ triển khai hoạt động nhằm nâng cao thực tiễn quản lý cho các công ty và nhà cung cấp; và đánh giá kết quả thực hiện
  • Xem xét giai đoạn tiếp theo; mở rộng quy mô tới các công ty dệt may khác; tạo điều kiện nâng cao năng lực quản lý nước cho các bên liên quan khác; áp dụng mô hình thực hiện này cho các ngành hoặc khu vực khác
  • Tăng cường hiệu quả sử dụng nước cũng như công tác quản lý sử dụng nước góp phần tiết kiệm cho các doanh nghiệp trên 2 tỷ VND/năm riêng cho chi phí sử dụng và xả thải nước sản xuất