Những con số ấn tượng từ dự án EIP

“Triển khai Sáng kiến Khu công nghiệp Sinh thái hướng tới mô hình Khu công nghiệp Bền vững tại Việt Nam” – EIP là dự án được hợp tác triển khai giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO).

Dự án có mục tiêu giới thiệu và triển khai hệ thống quản lý khu công nghiệp sinh thái nhằm giảm phát thải khí nhà kính (GHG), giảm tiêu thụ nước, ô nhiễm nước, các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền và các hoá chất khác đang là mối quan tâm toàn cầu, trình diễn những công nghệ và thực hành sạch, carbon thấp trong công nghiệp.

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) với 20 năm kinh nghiệm đã được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cho hợp phần Nâng cao năng lực và Đánh giá về Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP). Công việc gồm đào tạo và tư vấn cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã được lựa chọn là Khánh Phú (Ninh Bình), Trà Nóc 1 và 2 (Cần Thơ), Hòa Khánh (Đà Nẵng) cách thức thực hiện RECP trong thực tiễn.

VNCPC