Bộ TN&MT: Đẩy mạnh về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020

Ngày 11/8/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020.
18082014tangtruongxanh
Ảnh: vea.gov.vn
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định nội dung, tiến độ thực hiện, tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu thuộc trách nhiệm của Bộ TN&MT để triển khai thực hiện Quyết định số 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ chính gồm:
(1) Nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn dân vào việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh;
(2) Hoàn thiện thể chế về không khí sạch. Kiểm kê, giám sát phát thải khí nhà kính và quản lý các hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính;
(3) Rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành tài nguyên, môi trường từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng khung chính sách và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2014-2020;
(4) Chống thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất;
(5) Khuyến khích và hỗ trợ phát triển nhanh các ngành sản xuất sản phẩm sinh thái;
(6) Đẩy mạnh hoạt động tái chế, tái sử dụng các chất phế thải trong nước;
(7) Phục hồi, phát triển các nguồn vốn tự nhiên.
Bộ trưởng Bộ TN&MT giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Quyết định số 403/QĐ-TTg đề xuất chủ trương mở mới các dự án cho năm kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Theo vea.gov.vn