Bình Thuận: Tổ chức tư vấn, vận động doanh nghiệp tham gia đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016

Từ ngày 22-23/10/2015, Trung tâm Khuyến công tổ chức tư vấn, vận động các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài tham gia hoạt động đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016.
Đối tượng được lựa chọn vận đồng tham gia hoạt động đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016 là các doanh nghiệp sản xuất bột cá, sản xuất muối có sử dụng lò hơi trong hoạt động sản xuất.  Cụ thể là 04 doanh nghiệp sản xuất bột cá gồm: Công ty TNHH Kim Đào, Công ty TNHH Thiên Thuận Tường, DNTN Ánh Vinh , DNTN Kim Long và 01 doanh nghiệp chế biến mối là Công ty CP Muối và xây dựng Bình Thuận.

Qua kết quả làm việc, các doanh nghiệp đã được tư vấn về hoạt động đánh giá sản xuất sạch hơn và chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động đánh giá sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp qua công tác tư vấn mới hiểu rõ, đầy đủ hơn về hoạt động sản xuất sạch hơn đem lại hiệu quả thiết thực trong việc sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu trong quá trình sản xuất ….

Ngoài ra, qua công tác tư vấn sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công đã phát hiện một số doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư phù hợp với chính sách khuyến công và đã hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục, hồ sơ để tiếp cận.

Theo sxsh.vn