Cơ quan tài trợ: Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO)

Cơ quan điều phối:  Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Ban Quản lý Dự án EIP – Bộ Kế hoạch & Đầu tư (MPI)

Đối tác tham gia hợp phần “Xây dựng thí điểm các khu công nghiệp sinh thái và xác định tiềm năng chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái tại các khu công nghiệp đã được lựa chọn”; Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC)

Thời gian thực hiện: 2015 – 2018

Website: eipvn.org

Mục tiêu chung:

– Xây dựng chính sách và hướng dẫn để tạo thuân lợi cho việc chuyển đổi các khu công nghiệp thành khu công nghiệp sinh thái (EIP);

– Nâng cao năng lực trong việc xây dựng giải pháp và chiến lược khu công nghiệp sinh thái;

– Xây dựng thí điểm các khu công nghiệp sinh thái (EIP);

– Phổ biến thông tin kết quả của các khu công nghiệp thí điểm tới cộng đồng

Mục tiêu của hợp phần này:

– Lựa chọn những ví dụ điển hình về cách mà các giải pháp công nghệ về sử dụng hiệu quả tài nguyên và các bon thấp được thực hiện.

Mục tiêu cụ thể:

– Cần đánh giá ít nhất 60 doanh nghiệp trong 3 khu công nghiệp đã lựa chọn, trong số đó phải xác định được những doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện và đầu tư cho các giải pháp sản xuất sạch hơn và có ít nhất 45 doanh nghiệp cắt giảm đáng kể lượng tiêu thụ nguyên vật liệu và điện năng.

  • Lựa chọn công ty: Nhóm chuyên gia tiến hành đánh giá nhanh tại nhà máy. Tiêu chí lựa chọn dựa vào điều kiện kinh tế của công ty, cơ sở hạ tầng, tác động mội trường, mức độ hợp tác và tiềm năng RECP.
  • Hoạt động đào tạo: khoá đào tạo tập trung 3 ngày về RECP  được thực hiện tại cả 3 khu công nghiệp.
  • Hoạt động đánh giá tại nhà máy: Đội RECP được các chuyên gia VNCPC tư vấn cách thực hiện RECP tại những khu vực sản xuất trọng tâm theo các bước trong phương pháp luận về RECP. Mục đích của hoạt động này nhằm tích hợp kiến thức lý thuyết và áp dụng vào thực tế, nhằm nâng cao năng lực của các công ty tham gia dự án.
  • Hoạt động quan trắc kết quả thưc hiện và duy trì RECP tại các nhà máy sau khi Dự án kết thúc.

Cần đánh giá ít nhất 60 doanh nghiệp trong 3 khu công nghiệp đã lựa chọn, trong số đó phải xác định được những doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện và đầu tư cho các giải pháp sản xuất sạch hơn và có ít nhất 45 doanh nghiệp cắt giảm đáng kể lượng tiêu thụ nguyên vật liệu và điện năng.