Cơ quan tài trợ: Tổng Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) – thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group)

Cơ quan điều phối: Tổng Công ty Tài chính quốc tế (IFC)

Đối tác tham gia: Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn VN (VNCPC)

Thời gian thực hiện:  2015 – 2018

Mục tiêu:

  • Cung cấp những thông tin chung bao gồm tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước, nước thải và chất thải rắn trong quá trình sản xuất để các chuyên gia có thể xác định được những dự án cộng sinh công nghiệp, biến rác thải thành năng lượng và năng lượng tái tạo tại các khu công nghiệp thuỷ sản được lựa chọn;
  • Tiến hành đánh giá nhanh và chi tiết về hiệu quả sử dụng tài nguyên tại doanh nghiệp để xác định các giải pháp cải tiến nhằm tiết kiệm điện/nước/nguyên vật liệu thô đầu vào trong chế biến thuỷ sản, những giải pháp này phải khả thi về mặt kỹ thuật và có tính hấp dẫn về mặt tài chính đối với chủ doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư tiềm năng;
  • Tiến hành nghiên cứu tính khả thi đối với những giải pháp hiệu quả tài nguyên đã được lựa chọn cho 04 doanh nghiệp tiềm năng được lựa chọn sau khi đánh giá nhanh và triển khai dự án trình diễn ở cấp doanh nghiệp.
  • Tiến hành đánh giá nhanh RECP tại 10 doanh nghiệp nhằm tìm ra những phát hiện quan trọng về sử dụng hiệu quả tài nguyên trong quá trình sản xuất tại các doanh nghiệp;
  • Lựa chọn 4 doanh nghiệp tiềm năng nhất để tiếp tục tham gia đánh giá chi tiết RECP;
  • Tiến hành đánh giá chi tiết 4 doanh nghiệp đã lựa chọn;
  • Tiến hành đánh giá tính khả thi của các giải pháp đã lựa chọn;
  • Tư vấn việc thực hiện các giải pháp cho 4 doanh nghiệp.