Nhà tài trợ: Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO)

Cơ quan chủ trì: UNIDO, Bộ Công nghiệp Myanmar

Các đối tác thực hiện:

  • Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC)
  • Sofies
  • Ban chỉ đạo quốc gia Chương trình Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP) Myanmar

Thời gian: Tháng 1/2018 – tháng 6/2018

Dự án nhằm cải thiện đáng kể môi trường công nghiệp địa phương, giúp tăng lợi ích về kinh tế và môi trường, thông qua việc áp dụng Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP).

Kết quả của chương trình sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp khác ở Myanmar để cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, môi trường, nhờ đó giúp nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Số lượng các giải pháp RECP được đưa ra: 219

Số lượng các giải pháp RECP đã được thực hiện: 100

Mức tiết kiệm của 8 công ty tham gia dự án

Tiết kiệm mỗi năm
Điện 687.396 kWh
Nước 218.064 m3
Lợi ích kinh tế 64.459 USD
Mức giảm CO2 ~ 3.551 ton