Nhà tài trợ: EEP Mekong
Cơ quan điều phối: NIRAS (Phần Lan)
Đối tác thực hiện: VNCPC
Lĩnh vực: Năng lượng
Khu vực: Việt Nam
Thời gian triển khai: 08/2018 – 01/2019

Mục tiêu chung của hợp đồng tư vấn là nghiên cứu tiềm năng ứng dụng công nghệ chuyển sinh khối và chất thải thành năng lượng tại Việt Nam. Từ đó, cung cấp thông tin về các dự án tiềm năng có tính thương mại cao; xác định cơ hội và rào cản chính trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi sinh khối và chất thải thành năng lượng tại Việt Nam tham chiếu với công nghệ phù hợp tương ứng của Phần Lan.

Trong năm 2018, các nhiệm vụ chính của hợp đồng đã được hoàn thành và trình lên nhà tài trợ cùng đơn vị chủ quản bao gồm:

  • Nghiên cứu tổng quan về ngành năng lượng Việt Nam bao gồm hiện trạng sản xuất, tiêu thụ, thị trường và các chính sách năng lượng của Việt Nam, đặc biệt là năng lượng tái tạo cũng như định hướng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng trong thời gian tới.
  • Khảo sát về các dự án sản xuất điện nói chung trong tương lai của Việt Nam, qua đó cung cấp cơ sở dữ liệu nền cho nhà tài trợ nhằm xác định cơ hội hợp tác, đầu tư về mặt kỹ thuật của các dự án tiềm năng.
  • Kết quả khảo sát từ các dự án sản xuất điện sinh khối và điện rác trong quy hoạch của Việt Nam đã giúp nhà tài trợ phân tích tiềm năng, cơ hội cạnh tranh, tính phù hợp khi áp dụng công nghệ của Phần Lan cho các dự án tương ứng của Việt Nam.