Nhà tài trợ: GEF/UNDP
Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ
Các đối tác thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội (đối tác chính) và VNCPC
Lĩnh vực: Sản xuất gạch
Khu vực: Việt Nam
Thời gian triển khai: 12/2017 –  9/2018

Mục tiêu của dự án là cắt giảm tỉ lệ tăng hàng năm mức phát thải khí nhà kính bằng cách giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đất màu để làm gạch thông qua việc tăng cường sản xuất, mua bán và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam.

Gói thầu này là một phần của hợp phần 1 “Hỗ trợ chính sách đối với sự phát triển công nghệ gạch không nung” thuộc khuôn khổ dự án.

Nhóm dự án đã hoàn thành đúng yêu cầu của ban quản lý dự án và nhà tài trợ đối với hai mục tiêu chính của gói thầu bao gồm:

  • So sánh mức tiêu thụ năng lượng và phát thải khí thải nhà kính (KNK) giữa sản xuất gạch bê tông và gạch nung bằng lò tuy nen ở Việt Nam; và
  • Tiêu chuẩn của sản phẩm gạch bê tông về hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí KNK ở Việt Nam.

Sản phẩm gồm 2 báo cáo tương ứng với 2 mục tiêu trên và các báo cáo chi tiết khảo sát phân tích tại các công ty tham gia dự án đã được nhà tài trợ phê duyệt thông qua vào tháng 9/2018

Các công việc chính đã triển khai

  • Khảo sát và đánh giá nhanh tại doanh nghiệp: Hoạt động này được thực hiện tại 6 doanh nghiệp trong khuôn khổ mục tiêu 1 và 7 doanh nghiệp trong khuôn khổ mục tiêu 2 trong khoảng thời gian tháng 12/2017 – tháng 1/2018 nhằm khảo sát các hoạt động liên quan tới phát thải khí nhà kính của sản xuất gạch nung và bê tông.
  • Phân tích dữ liệu và báo cáo: Nhóm dự án đã phân tích các dữ liệu thu thập được theo các giai đoạn trong vòng đời của viên gạch và tính toán mức tiêu thụ năng lượng và phát thải KNK cho từng doanh nghiệp tham gia và đưa ra các nhận định so sánh giữa 2 loại hình sản xuất gạch theo yêu cầu của dự án trong báo cáo tổng kết nhiệm vụ 1. Bên cạnh đó, báo cáo nhiệm vụ 2 đã tổng hợp số liệu và đưa ra tiêu chuẩn tham khảo về hiệu quả năng lượng và phát thải KNK đối với sản xuất gạch bê tông ở Việt Nam.