• Cơ quan tài trợ:Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF)
  • Đối tác thực hiện: VNCPC
  • Thời gian triển khai: 12/2019 – 8/2020
  • Lĩnh vực: Dệt may

Mục tiêu của gói thầu là xây dựng tài liệu tham khảo đối với các bên hữu quan để cùng chung tay định hướng ngành dệt may ở Việt Nam theo con đường phát triển bền vững, chủ động chuỗi cung ứng để bảo đảm sự tăng trưởng lâu dài cho ngành.

Hoạt động đã triển khai:

  • Tổng hợp, phân tích tài liệu;
  • Tham vấn các bên hữu quan;
  • Biên tập nội dung tài liệu;
  • Phối hợp với các thành viên dự án để hoàn thiện ấn phẩm;
  • Trình bày các nội dung liên quan tại hội thảo do WWF chủ trì.