• Cơ quan tài trợ: Switch-Asia tài trợ thông qua IGES (Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu Nhật Bản)
  • Đối tác thực hiện: VNCPC
  • Thời gian triển khai: 12/2020 – 8/2021
  • Lĩnh vực: Thủy sản

Gói thầu “Xây dựng hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành thủy sản Việt Nam” nhằm mục đích đưa ra những đánh giá về hiện trạng của ngành thủy sản Việt Nam, từ đó giúp các nhà máy chế biến thủy sản, các nhà bán lẻ/khách hàng áp dụng các thực hành về sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP).

Các hoạt động chính của gói thầu:

  • Đánh giá hiện trạng của ngành thủy sản ở Việt Nam, đặc biệt về thực hành SCP trong các nhà máy chế biến thủy sản và việc áp dụng các chương trình chứng nhận, dán nhãn sinh thái, bao bì xanh đối với nhà sản xuất, nhà bán lẻ/khách hàng, cùng mối quan hệ với các đối tác tiềm năng để nâng cao SCP trong ngành thủy sản tại Việt Nam.
  • Xây dựng Hướng dẫn SCP trong ngành thủy sản cho các nhà bán lẻ/siêu thị: tập trung vào các chương trình ghi nhãn và chứng nhận sinh thái, chuỗi cung ứng thủy sản, các chính sách và quy trình SCP trong ngành thủy sản, với sự tham gia của các bên như: nhà cung cấp, khách hàng và các bên liên quan khác.
  • Phối hợp tổ chức 2 hội thảo tham vấn đa bên tại Tp.HCM và Hà Nội để cải thiện nội dung tài liệu đào tạo, nội dung Hướng dẫn SCP thủy sản và phương pháp đào tạo; Tổ chức 2 hội thảo đào tạo về SCP trong ngành thủy sản cho các nhà bán lẻ/siêu thị.
  • Chỉnh sửa và hoàn thiện các tài liệu Hướng dẫn SCP trong ngành thủy sản, trên cơ sở nhận xét và đề xuất của các bên liên quan, trình BCT xem xét ban hành.