• Cơ quan tài trợ: Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Chương trình Tăng trưởng xanh/Cải cách Kinh tế vĩ mô
 • Đối tác thực hiện: VNCPC
 • Thời gian triển khai: 6/2020 – 12/2021
 • Lĩnh vực: Công nghiệp
 • Khu vực: Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và phù hợp với thực tiễn quốc gia trong giai đoạn mới, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được triển khai xây dựng. Trong chiến lược mới này, bên cạnh các giải pháp mang tính xuyên suốt còn đề cập tới các giải pháp ngành cụ thể, trong đó bao gồm ngành công nghiệp.

Các hoạt động chính của gói thầu:

 • Nghiên cứu và đánh giá tổng quan kinh nghiệm quốc tế về chiến lược, chính sách quốc gia và các văn bản pháp luật liên quan đến Tăng trưởng xanh, cụ thể cho lĩnh vực công nghiệp;
 • Lựa chọn và xây dựng số liệu nền của các tiểu ngành công nghiệp quan trọng;
 • Dự báo phát thải KNK từ ngành công nghiệp dựa trên mô hình TIMEs;
 • Xây dựng chiến lược giảm phát thải KNK cho ngành công nghiệp; và
 • Tham gia xây dựng dự thảo Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh.

Hoạt động đã triển khai:

 • Rà soát, phân tích các tài liệu, dự án trong nước và quốc tế; các chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến Tăng trưởng xanh, cụ thể trong lĩnh vực công nghiệp;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu của 8 tiểu ngành công nghiệp quan trọng xác định được đó là: Vật liệu xây dựng (xi măng, gạch nung, gốm sứ); Chế biến thực phẩm; Sản xuất đồ uống; Dệt may; Giấy và bột giấy; Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; Sắt thép; và Nhựa.
 • Đề xuất các giải pháp giảm phát thải KNK cho ngành công nghiệp;
 • Tham gia các hội thảo tham vấn và xây dựng Chiến lược Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045.

Hoạt động tiếp theo:

 • Thực hiện tham vấn kỹ thuật các bộ, ban ngành, hiệp hội, và các bên hữu quan;
 • Dự báo phát thải và các kịch bản giảm nhẹ phát thải tương ứng;
 • Tham gia xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh, cụ thể cho ngành công nghiệp.