• Cơ quan tài trợ: SECO
 • Cơ quan chủ trì: UNIDO, Bộ KH&ĐT
 • Đối tác thực hiện: SOFIES, VNCPC, Công ty Cổ phần CL2B
 • Thời gian triển khai: 11/2020 – 11/2021
 • Lĩnh vực: Các ngành công nghiệp
 • Khu vực: KCN Hòa Khánh và Trà Nóc 1&2

Đây là nhiệm vụ thuộc dự án “Triển khai KCN Sinh thái Việt Nam theo hướng tiếp cận Chương trình KCN Sinh thái Toàn cầu”. Mục tiêu của nhiệm vụ này là đánh giá lại tình hình thực hiện các liên kết cộng sinh đã được nghiên cứu giữa các DN tại KCN Hòa Khánh và Trà Nóc 1&2 thuộc Dự án KCN Sinh thái do MPI-UNIDO chủ trì trong giai đoạn 2015 – 2019, tiếp tục đưa ra các giải pháp về kỹ thuật và tiếp cận tài chính hỗ trợ thực hiện các liên kết cộng sinh này trong giai đoạn tiếp theo.

Hoạt động chính của dự án:

 • Khảo sát thực địa tại 2 KCN với mục đích cập nhật tình hình thực hiện các giải pháp cộng sinh công nghiệp tại các DN liên quan; tìm hiểu những khó khăn, rào cản trong quá trình thực hiện các giải pháp cộng sinh;
 • Xây dựng báo cáo về kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Ban quản lý KCN cùng các DN để giải quyết các rủi ro về lao động và điều kiện làm việc; hiệu quả tài nguyên và ngăn ngừa ô nhiễm; an toàn và sức khỏe cộng đồng trong KCN;
 • Tiếp tục phát triển các nghiên cứu khả thi và thảo luận kế hoạch thực hiện với UNIDO, Bộ KH&ĐT cùng các bên liên quan;
 • Hỗ trợ các DN có giải pháp cộng sinh xây dựng và nộp đề xuất đầu tư tới các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính liên quan.

Hoạt động đã triển khai:

 • Tiến hành khảo sát hiện trạng và tình hình thực hiện 12 giải pháp cộng sinh;
 • Xác định và thảo luận những khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện với Ban Quản lý KCN và doanh nghiệp liên quan.

Hoạt động tiếp theo:

 • Phân tích những kết quả thu được;
 • Xác định và lựa chọn các giải pháp có thể tiếp tục thực hiện để hỗ trợ kĩ thuật và tiếp cận tài chính cho các đề xuất.