• Cơ quan tài trợ: BCT
  • Cơ quan chủ trì: Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững – BCT
  • Đối tác thực hiện: VNCPC
  • Thời gian triển khai: Tháng 1 – 12/2020
  • Lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp
  • Khu vực: Việt Nam

Đây là một trong các nhiệm vụ đặt hàng của BCT được triển khai trong năm 2020, trong phạm vi thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009. Nhiệm vụ nhằm rà soát, đánh giá và cập nhật các sổ tay hướng dẫn áp dụng SXSH cho 7 ngành công nghiệp bao gồm: giấy và bột giấy, dệt may, luyện thép bằng lò hồ quang, bia, sơn, hoàn tất sản phẩm kim loại và phân bón NPK, đã được BCT hỗ trợ xây dựng trước đây (năm 2008 – 2011).

Hoạt động đã triển khai:

  • Rà soát các sổ tay hướng dẫn áp dụng SXSH cho các ngành lựa chọn;
  • Tổng hợp thông tin và cập nhật sổ tay hướng dẫn áp dụng SXSH;
  • Biên tập và thiết kế lại các mẫu sổ tay SXSH phù hợp với nội dung cập nhật.