• Cơ quan tài trợ: IDH
 • Cơ quan chủ trì: IDH
 • Đối tác thực hiện: VNCPC, SOFIES
 • Thời gian triển khai: 07/2021 – 02/2022
 • Lĩnh vực: Công nghiệp
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Bùi Khắc Tú
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84 -24) 3868 4849 – máy lẻ 34

Theo yêu cầu của IDH, VNCPC cùng với SOFIES rà soát chính sách hiện hành về KCN sinh thái và các chính sách khác liên quan như chính sách về nước, quản lý KCN, lao động, các hiệp định thương mại tự do xây dựng cơ hội và yêu cầu nhằm thực hiện xây dựng bộ khung tiêu chí đánh giá KCN bền vững tại Việt Nam.

Hoạt động của dự án

 • Rà soát và xác định cơ hội xây dựng khung đánh giá KCN nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và phân loại các KCN bền vững ở Việt Nam, tạo ra khung pháp lý với các tiêu chí về hiệu quả hoạt động của KCN, giúp KCN hướng tới KCN bền vững;
 • Xác định cơ hội kết hợp của khung đánh giá KCN bền vững với các chương trình về KCN sinh thái và Chiến lược sinh thái công nghiệp, cũng như các chính sách và chương trình KCN có liên quan khác ở Việt Nam;
 • Dự thảo tiêu chí và cấu trúc của khung đánh giá KCN bền vững cho Việt Nam;
 • Tham vấn ý kiến của các bên liên quan như Bộ KH-ĐT, UNIDO, nhãn hàng… để cùng hoàn thiện khung đánh giá KCN bền vững