• Cơ quan tài trợ: WWF
  • Cơ quan thực hiện: VNCPC
  • Thời gian triển khai: 08 – 11/2022
  • Lĩnh vực: DN dệt – may và các ngành khác trong KCN
  • Khu vực: Đồng bằng sông Mekong, Việt Nam
  • Liên hệ: Nguyễn Lê Hằng
  • Email: [email protected]
  • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 14

Gói thầu áp dụng công cụ Bộ lọc Rủi ro Nước của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiênnhiên tại Việt Nam (WWF) để đánh giá và định lượng các rủi ro về nước cho KCN đã lựa chọn dựa trên ba phân nhóm rủi ro (vật chất, luật pháp và uy tín). Dựa trên khảo sát thực địa ở cấp độ KCN và cấp độ DN, gói thầu sẽ đề xuất các cơ hội tiềm năng về bảo toàn nước tại đây.

Các hoạt động chính của gói thầu:

Xác định các rủi ro về nước ở cấp độ KCN;
Khảo sát tổng lượng nước tiêu thụ và cường độ tiêu thụ tại các ngành, lĩnh vực trọng điểm;
Lập biểu đồ cân bằng nước của toàn KCN;
Đánh giá hạ tầng xử lý nước thải của KCN; và
Xác định các cơ hội tiết kiệm, tái sử dụng và tuần hoàn nước dựa trên giải pháp cộng sinh công nghiệp.

Hoạt động đã triển khai:

Hoàn thành đánh giá thực địa hạ tầng cấp nước và nước thải của KCN và 5 công ty thuê mặt bằng thuộc các ngành dệt nhuộm và xi mạ được lựa chọn;
Xây dựng báo cáo đánh giá nhanh về sử dụng nước và các cơ hội sử dụng nước hiệu quả cho từng DN, cũng như báo cáo đánh giá rủi ro về nước và cơ hội tuần hoàn của KCN;
Trình bày những phát hiện và đề xuất cho công ty phát triển hạ tầng KCN và những DN thuê mặt bằng liên quan.