Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) tài trợ, Trung tâm Thông tin Phát triển (VDIC) thuộc Ngân hàng Thế giới quản lý

Các đối tác: ĐH Công nghệ Delft (TUDelft), Hà Lan

Thời gian triển khai: 04/2013 – 01/2014

Website: spin-e.vn

  • Tăng cường năng lực và kỹ năng triển khai Sản xuất sạch hơn và Đổi mới sản phẩm bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các chuyên gia tư vấn
  • Xây dựng không gian tương tác điện tử SPIN-e thúc đẩy sản xuất sạch hơn (CP) và đổi mới sản phẩm bền vững (SPIN)
  • Giới thiệu SPIN-e tới 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Nâng cao năng lực của chuyên gia tư vấn VNCPC  và các chuyên gia bên ngoài trong việc ứng dụng và quản lý hệ thống CNTT