Nhà tài trợ: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF)

Cơ quan chủ trì: WWF

Đối tác thực hiện: VNCPC, WWF, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS)

Lĩnh vực: Ngành dệt may

Khu vực: Việt Nam

Thời gian: 12/2019 – 5/2020

Mục tiêu của gói thầy là hỗ trợ xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững cho ngành dệt may. Tầm nhìn và kế hoạch hành động tập trung vào những can thiệp giúp xanh hóa ngành dệt may, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tiết kiệm năng lượng, sử dụng tiết kiệm và an toàn hóa chất, quản lý chất thải cũng như các xu hướng công nghệ giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và các cam kết quốc tế khác.

  • Xem xét và phân tích tổng hợp các luật, quy định, chiến lược hiện hành liên quan đến hoạt động môi trường của ngành dệt may, tham vấn những đơn vị trong ngành về triển vọng tương lai của các biện pháp can thiệp nhằm thích ứng với mục tiêu phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và cam kết tăng trưởng xanh của Việt Nam;
  • Xem xét và tổng hợp các thực hành tốt nhất của quốc tế và khu vực trong việc thúc đẩy chuyển đổi ngành dệt may theo hướng bền vững;
  • Tham vấn VITAS và các Bộ có liên quan để dự báo xu hướng phát triển ngành dệt may tác động đến việc sử dụng tài nguyên và xác định các biện pháp can thiệp có thể để giảm thiểu các tác động môi trường;
  • Biên soạn tài liệu Tầm nhìn và Kế hoạch hành động xanh hóa ngành dệt may Việt Nam;
  • Trình bày dự thảo về “Tầm nhìn xanh hoá ngành dệt may Việt Nam” trong trong sự kiện ngành theo yêu cầu của WWF.