• Cơ quan tài trợ: Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Chương trình TTX/Cải cách Kinh tế vĩ mô
 • Đối tác thực hiện: VNCPC
 • Thời gian triển khai: 06/2020 – 04/2022
 • Lĩnh vực: Công nghiệp
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Lê Xuân Thịnh
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 28

Gói thầu góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp gắn với đổi mới mô hình TTX; thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường, công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon, góp phần hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Các hoạt động chính của gói thầu

 • Nghiên cứu, đánh giá tổng quan kinh nghiệm quốc tế về chiến lược, chính sách quốc gia và các văn bản pháp luật liên quan đến TTX, cụ thể trong ngành công nghiệp;
 • Lựa chọn và xây dựng số liệu nền của các tiểu ngành công nghiệp quan trọng;
 • Dự báo phát thải khí nhà kính (KNK) từ ngành công nghiệp dựa trên mô hình TIMEs;
 • Xây dựng chiến lược giảm phát thải KNK cho ngành công nghiệp; và
 • Tham gia xây dựng dự thảo Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về TTX.

Hoạt động đã triển khai

 • Tham vấn ý kiến các bộ ban ngành liên quan (Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ TN-MT, Bộ KH-ĐT), các địa phương, tổ chức trong và ngoài nước về các giải pháp chiến lược ngành công nghiệp;
 • Tổng hợp, phân tích, giải trình và hoàn thiện nội dung các giải pháp chiến lược ngành công nghiệp;
 • Tham gia xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Chiến lược, Báo cáo thuyết minh và các báo cáo, văn bản khác đi kèm để trình Văn phòng Chính phủ phê duyệt;
 • Xác định các hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm và nguồn lực huy động tại Kế hành động quốc gia về TTX là cơ sở để triển khai các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp ngành công nghiệp đã đề ra trong Chiến lược;
 • Phối hợp, trao đổi và thống nhất với các chuyên gia phụ trách các nhóm ngành khác có nội dung liên quan trong các buổi làm việc nhóm và hội thảo xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về TTX.

Hoạt động tiếp theo

 • Tiếp tục tham vấn ý kiến các bộ ban ngành liên quan, các địa phương và tổ chức trong và ngoài nước về các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể về ngành công nghiệp đề cập trong Kế hoạch hành động (KHHĐ);
 • Hoàn thiện nội dung về ngành công nghiệp trong KHHĐ;
 • Phối hợp với tổ biên tập và các nhóm chuyên gia khác trong việc hoàn thiện Dự thảo KHHĐ, Báo cáo thuyết minh KHHĐ và các báo cáo, văn bản khác đi kèm để trình Chính phủ phê duyệt.