• Cơ quan tài trợ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương
  • Thời gian triển khai: 08/2022 – 12/2022
  • Lĩnh vực: SXTDBV
  • Khu vực: Miền Bắc
  • Liên hệ̣: Lê Văn Tùng
  • Email: [email protected]
  • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 34

Gói thầu được triển khai hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực của các chuyên gia trong lĩnh vực SXTDBV tại Việt Nam thông qua hoạt động huấn và triển khai các đào tạo cơ bản và nâng cao về SXTDBV.

Các hoạt động chính của gói thầu:

Khảo sát, đánh giá năng lực các chuyên gia trong lĩnh vực SXTDBV, thông qua:

Rà soát, thống kê và lập danh sách chuyên gia;
Khảo sát, phỏng vấn điều tra năng lực chuyên gia;
Tổng hợp, phân tích và đánh giá năng lực chuyên gia trong lĩnh vực SXTDBV; và
Đề xuất các định hướng, giải pháp cải thiện năng lực đội ngũ.

Xây dựng chương trình đào tạo theo các cấp độ cơ bản và chuyên sâu, bao gồm:

Đề xuất khung chương trình đào tạo;
Xây dựng nội dung bộ tài liệu đào tạo; và
Tham vấn và hoàn thiện bộ tài liệu đào tạo.

Tổ chức 01 khóa đào tạo về SXTDBV, thông qua:

Xác định quy mô, đối tượng học viên và hình thức đào tạo;
Chuẩn bị nội dung và bài giảng đào tạo;
Triển khai khóa đào tạo; và
Tổng kết và khuyến nghị.

Hoạt động đã triển khai:

Khảo sát, đánh giá năng lực các chuyên gia trong lĩnh vực SXTDBV, trong thời gian 08 – 30/10/2022, nhằm thu thập thông tin về nhu cầu đào tạo, kinh nghiệm hiện có về SXTDBV.
Từ đó xây dựng Chương trình đào tạo và Bộ tài liệu tập huấn phù hợp nhằm mở rộng hơn nữa mạng lưới các chuyên gia.
Biên soạn bộ tài liệu đào tạo về SXTDBV với 6 chủ đề chính: Quản lý tài nguyên bền vững; Thiết kế theo hướng bền vững; Sản xuất bền vững; Phân phối bền vững; Tiêu dùng bền vững và Quản lý chất thải.
Tổ chức 01 khóa đào tạo về SXTDBV ở cấp độ cơ bản và chuyên sâu cho các chuyên gia về SXTDBV. Khóa học đã thu hút sự tham gia của 30 học viên trực tiếp và 19 học viên tham gia qua phần mềm zoom.