People

Hợp tác cùng phát triển bền vững!

MEET OUR TEAM

Assoc Prof. Dr. Tran Van Nhan

Director

Doctor of Philosophy in Environmental Technology Engineer, Process and Equipment of Chemical Engineering
(844) 3 868 4849 / ext 20

Le Xuan Thinh

Vice Director

Bachelor of Electro-chemistry Engineering

Master of Manufacturing System Engineering

(844) 3 868 4849 / ext 28

Assoc Prof. Dr. Ngo Thi Nga

Assoc Prof. Dr. Ngo Thi Nga

Senior expert on RE-CP

Doctor of Philosophy in Chemical/Environmental Engineering

(844) 3 868 4849 / ext 42

Nguyen Le Hang

Nguyen Le Hang

RECP, CSR consultant

Bachelor of Environmental Engineering
(844) 3 868 4849 / ext 14

Dinh Manh Thang

Dinh Manh Thang

Senior CP-EE consultant

Bachelor of Process and Chemical Engineering
(844) 3 868 4849 / ext 25

Nguyen Thi Hai Ha

Nguyen Thi Hai Ha

Chief Accountant

Bachelor of Accounting and Auditing
(844) 3 868 4849 / ext 10

Duong Thi Lien

Duong Thi Lien

RECP, EMS Consultant

Bachelor of Environmental Engineering
Master of Environmental Engineering
(844) 3 868 4849 / ext 32

Vu Ha

Vu Ha

IT Manager

Bachelor of Process and Chemical Engineering
Bachelor of Information Engineer
(844) 3 868 4849 / Ext 16

Nguyen Thi Dung

Nguyen Thi Dung

Accountant

Bachelor of Business Management
(844) 3 868 4849 / ext 0

Dang Van Ngoc

Dang Van Ngoc

Officer

(844) 3 868 4849 / ext 16

Nguyen Thi Hien

Nguyen Thi Hien

Accountant

Bachelor of Accounting
(844) 3 868 4849 / ext 0

Nguyen Thi Phuong Nhung

Nguyen Thi Phuong Nhung

Communication officer

Bachelor of Public Relations
(844) 3 868 4849 / ext 33

Ha Thi Van Anh

Ha Thi Van Anh

RECP consultant

Bachelor of Food Technology
Master of Food Science and Technology
Engineer of Business Administration
(844) 3 868 4849 / ext 23

Nguyen Thanh Trung

Nguyen Thanh Trung

RECP consultant

Bachelor of Environmental Engineering
Master of Water Resources Engineering
(844) 3 868 4849 / ext 30

Pham Dinh Phuong

Pham Dinh Phuong

RECP, EMS Consultant

Bachelor of Environmental Engineering
Master of Environmental Engineering
(844) 3 868 4849 / Ext 17

Đặng Nguyên Nhung

Đặng Nguyên Nhung

RECP Consultant

Kỹ sư Công nghệ Môi trường
Thạc sỹ Công nghệ Môi trường
(844) 3 868 4849/máy lẻ 26

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

RECP Consultant

Kỹ sư công nghệ môi trường
(844) 3 868 4849 / máy lẻ 33

Bùi Khắc Tú

Bùi Khắc Tú

Cán bộ dự án

Kỹ sư Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học
(844) 3 868 4849 / Số máy lẻ 34