People

MEET OUR TEAM

Assoc Prof. Dr. Tran Van Nhan

Director

Doctor of Philosophy in Environmental Technology Engineer, Process and Equipment of Chemical Engineering
(844) 3 868 4849 / ext 20

Le Xuan Thinh

Vice Director

Bachelor of Electro-chemistry Engineering

Master of Manufacturing System Engineering

(844) 3 868 4849 / ext 28

Assoc Prof. Dr. Ngo Thi Nga

Assoc Prof. Dr. Ngo Thi Nga

Senior expert on RE-CP

Doctor of Philosophy in Chemical/Environmental Engineering

(844) 3 868 4849 / ext 42

Nguyen Le Hang

Nguyen Le Hang

RECP, CSR consultant

Bachelor of Environmental Engineering
(844) 3 868 4849 / ext 14

Dinh Manh Thang

Dinh Manh Thang

Senior CP-EE consultant

Bachelor of Process and Chemical Engineering
(844) 3 868 4849 / ext 25

Nguyen Thi Hai Ha

Nguyen Thi Hai Ha

Chief Accountant

Bachelor of Accounting and Auditing
(844) 3 868 4849 / ext 10

Duong Thi Lien

Duong Thi Lien

RECP, EMS Consultant

Bachelor of Environmental Engineering
Master of Environmental Engineering
(844) 3 868 4849 / ext 32

Vu Ha

Vu Ha

IT Manager

Bachelor of Process and Chemical Engineering
Bachelor of Information Engineer
(844) 3 868 4849 / Ext 16

Nguyen Thi Dung

Nguyen Thi Dung

Accountant

Bachelor of Business Management
(844) 3 868 4849 / ext 0

Dang Van Ngoc

Dang Van Ngoc

Officer

(844) 3 868 4849 / ext 16

Nguyen Thi Hien

Nguyen Thi Hien

Accountant

Bachelor of Accounting
(844) 3 868 4849 / ext 0

Nguyen Thi Phuong Nhung

Nguyen Thi Phuong Nhung

Communication officer

Bachelor of Public Relations
(844) 3 868 4849 / ext 33

Tran Le Phuong

Tran Le Phuong

Designer - Consultant in CP and SCP

Bachelor of Mechanical Engineer
(844) 3 868 4849 / ext 15

Ha Thi Van Anh

Ha Thi Van Anh

RECP consultant

Bachelor of Food Technology
Master of Food Science and Technology
Engineer of Business Administration
(844) 3 868 4849 / ext 23

Nguyen Thanh Trung

Nguyen Thanh Trung

RECP consultant

Bachelor of Environmental Engineering
Master of Water Resources Engineering
(844) 3 868 4849 / ext 30

Đặng Nguyên Nhung

Đặng Nguyên Nhung

RECP Consultant

Kỹ sư Công nghệ Môi trường
Thạc sỹ Công nghệ Môi trường
(844) 3 868 4849/máy lẻ 26

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

RECP Consultant

Kỹ sư công nghệ môi trường
(844) 3 868 4849 / máy lẻ 33

Bùi Khắc Tú

Bùi Khắc Tú

Cán bộ dự án

Kỹ sư Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học
(844) 3 868 4849 / Số máy lẻ 34